• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Alytaus-Gardino regiono pasienio saugomų teritorijų tvarkymas ir jų integravimo į Europos ekologinį tinklą skatinimas

2013-02-14 - 2014-12-31

2013 m. vasario 14 d. pasirašyta projekto „Alytaus-Gardino regiono pasienio saugomų teritorijų tvarkymas ir jų integravimo į Europos ekologinį tinklą skatinimas" paramos sutartis. Parama finansuojama 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos. Daugiau apie programą.

Projekto vykdantysis partneris: VšĮ Gamtos paveldo fondas (Vilnius, Lietuva)

Projekto partneriai: Baltarusijos valstybinis universitetas (Minskas, Baltarusija), Gardino Jankos Kupalos valstybinis universitetas (Gardinas, Baltarusija), Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (Varėnos raj., Lietuva)

Projekto asocijuoti partneriai: Gardino srities gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos komitetas (Gardinas, Baltarusija); Valstybinė aplinkosaugos institucija "Respublikinis kraštovaizdžio draustinis "Ozery" (Gardino rajonas, Baltarusija); Valstybinė aplinkosaugos institucija "Respublikinis kraštovaizdžio draustinis "Kotra" (Ščiučino rajonas, Baltarusija); Žuvinto biosferos rezervatas (Alytaus rajonas, Lietuva); Veisiejų regioninis parkas (Lazdijų rajonas, Lietuva); Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos (Vilnius, Lietuva)

Problema: Alytaus- Gardino regiono pasienio saugomos teritorijos, įskaitant ir abipus sienos besidriekiančią  Čepkelių-Katros Ramsaro konvencijos saugomą teritoriją, yra sudedamoji itin vertingo Dainavos (Lietuva), Gardino (Baltarusija) ir Augustavo (Lenkija) miškų komplekso, kurio bendras plotas - 1600 km2, dalis. Ši teritorija išsiskiria augalų ir gyvūnų rūšių gausa bei įvairove ir sudaro palankias sąlygas saugomų gyvūnų rūšių migracijai. Iki šiol nėra visoms trims šalims vieningos gamtos saugojimo praktikos, skiriasi nacionaliniai įstatymai ir teisės aktai, nuostatos dėl gamtos išteklių naudojimo ir jų saugojimo, regionų ir vietos plėtros strategijos. Tačiau ekologinis vientisumas negali būti pasiektas pavienių šalių pastangomis. Europinės saugomos teritorijos, plytinčios abipus sienos, yra ypač reikšmingos, sudarant galimybes didesnei rūšių migracijai, kraštovaizdžio ryšių išlaikymui, gyvūnų, augalų ir ekologinių procesų laisvam judėjimui iš vieno arealo į kitą. 

Tikslas: Projektu siekiama paskatinti darnią regiono plėtrą, sustiprinti biologinės įvairovės, o taip pat gamtinių ir kultūrinių vertybių apsaugą, sukuriant vieningą ir koordinuotą abipus sienos esančių saugomų teritorijų planavimą bei vystymą, užtikrinant bendrų vertybių identifikavimą ir plėtrą, vietos suinteresuotų šalių ir bendruomenių įtraukimą. Esminis projekto partnerių tikslas - pagerinti Čepkelių-Katros abipus sienos esančios teritorijos bendrą strateginį planavimą ir valdymą, o taip pat sukurti prielaidas biosferos rezervato abipus sienos įsteigimui pagal UNESCO Žmogaus ir biosferos programą, skatinant dvišalį bendradarbiavimą, norminių aktų harmonizavimą, vieningų metodikų rengimą, bendrus tyrimus, keitimąsi žiniomis ir patirtimi.

Rezultatai ir produktai:

  • sukurta saugomų teritorijų abipus sienos bendro tvarkymo metodologija;

  • sukurta ir aptarta su suinteresuotomis grupėmis biosferos rezervato abipus sienos įkūrimo koncepcija;

  • padidintos saugomų teritorijų planavimo procesų žinios ir gebėjimai;

  • pagerėjęs bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Baltarusijos;

  • pagerintas Alytaus apskrities ir Gardino srities saugomos teritorijos abipus sieną valdymas, sukūrus bendrą Čepkelių-Katros abipus sienos besidriekiančios Ramsaro teritorijos gamtotvarkos planą;

  • informacinės reklaminės medžiagos priemonėmis puoselėjamos gamtos vertybės projekto teritorijoje.

 

Projekto numeris:

LLB-2-175

Paramos sutarties numeris:

1S-117

Bendras biudžetas:

284 834,00 €

ES parama:

256 350,60 €

Įgyvendinimo laikotarpis:

22 mėnesiai (2013.02-2014.12)

Kontaktai:

Lina Jankauskienė, Projekto vadovė, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, Lietuva, +370 5 2058322; l.jankauskiene@gpf.lt


Sukurti produktai. Parengti dokumentai ir leidiniai:

Lyginamoji Lietuvos ir Baltarusijos teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų vystymą, steigimą, planavimą ir apsaugą, analizė (rusų k.).

Tarpvalstybinių saugomų teritorijų bendro tvarkymo metodologija.

Tarpvalstybinės saugomos teritorijos "Čepkeliai-Katra" bendras tvarkymo planas. Susiję žemėlapiai (saugomos rūšys, buveinės, tvarkymo plotai, rekreaciniai objektai, stebėsenos sistema) ir lentelės (rūšys ir buveinės Čepkelių rezervate, rūšys ir buveinės Katros draustinyje).

Druskininkų-Gardino tarpvalstybinio biosferos rezervato koncepcija ir susiję žemėlapiai (apžvalginis žemėlapis ir zonavimo žemėlapis).

Pažintinis leidinys "Nuo Maros iki Katros. Baltarusijos ir Lietuvos pasienio saugomos teritorijos".

 

Projekto veiklos ir naujienos:

Baigiamasis projekto renginys Liškiavoje

Lietuvos ir Baltarusijos gamtosaugos specialistai 2014 m. gruodžio 10-11 dienomis susitiko Liškiavoje pristatyti projekto rezultatus bei aptarti tolesnes Lietuvos ir Baltarusijos gamtininkų bendradarbiavimo perspektyvas.

Vykdyto projekto metu jungtinėmis Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų bei gamtininkų pastangomis buvo parengtas bendras Čepkelių-Katros tvarkymo planas, numatantis gamtotvarkos priemones abipus sienos, kurios derės tarpusavyje, o jų sprendiniai prisidės prie gamtos vertybių išsaugojimo. Pasak žinomo šalies gamtininko, Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojo dr. Eugenijaus Drobelio, pėsčiomis išvaikščiojusio šias teritorijas, „gamtotvarkinių darbų koordinavimas abipus sienos ir jų vykdymas ties Katros upe leis išsaugoti vertingą šios teritorijos biologinę įvairovę, atviras buveines reikalingas pievų augmenijai bei gyvūnijai, prisidės prie nykstančių rūšių, tokių kaip stulgys, apsaugos, juk gamtai valstybių sienos nė motais".

Pristatyti ir išsamiai aptarti projekto metu sukurti rezultatai ir parengti dokumentai - abiejų šalių saugomų teritorijų teisės dokumentų analizė, vieninga saugomų teritorijų tvarkymo planų rengimo metodologija, naujos tarpvalstybinės Druskininkų-Gardino saugomos teritorijos (biosferos rezervato) steigimo galimybių studija bei Alytaus-Gardino regiono saugomų teritorijų bei jose esančių gamtos, istorijos ir kultūros vertybių viešinimui skirtas pažintinis leidinys. Parengtas pažintinis leidinys „Nuo Maros iki Katros. Baltarusijos ir Lietuvos pasienio saugomos teritorijos". Visa informacija pateikiama lietuvių ir rusų kalbomis Leidinys padės geriau pažinti pasienio saugomas teritorijas, surasti lankytinus objektus.

Šis projektas, daugelio renginio dalyvių buvo įvardintas kaip solidus pamatas tęstinumui ir kitų darbų pradžiai. Ateityje bendravimo galimybės numatytos keliomis - pelkių atkūrimo, hidrologinio ir gyvosios gamtos monitoringo derinimo ir pritaikymo, gamtos mokyklų kūrimo, turizmo plėtros, vyriausybinių, visuomeninių institucijų ir bendruomenių įtraukimo - kryptimis.

Baigiamojo renginio programa (anglų k.) ir nuotraukos.

Renginio atgarsiai spaudoje.


Projekto partnerių susitikimas Ozioruose, Baltarusijos Respublika

2013 m. rugsėjo 24-26 dienomis įvyko projekto partnerių atstovų susitikimas Ozioruose, Gardino raj., Baltarusijos Respublika. Susitikimą organizavo projekto partneriai iš Valstybinio Gardino Jankos Kupalo universiteto bei „Ozery" ir „Kotra" kraštovaizdžio draustinių. Esminis susitikimo tikslas buvo aptarti bei parengti vieningą Alytaus - Gardino regiono saugomų teritorijų (Čepkelių-Katros) bioįvairovės stebėsenos ir duomenų mainų sistemą ir metodiką, aptarti ir paruošti Čepkelių-Katros bendro tvarkymo plano apmatus, detalizuoti numatomo Druskininkų-Gardino biosferos rezervato koncepcijos struktūrą ir esminius punktus, o taip pat aptarti projekto vykdymo eigą, įgyvendinimo metu iškilusius klausimus ir probleminius aspektus. Vizito metu buvo organizuotos išvykos į „Ozery" ir „Kotra" kraštovaizdžio draustinius, susipažinta su šių saugomų teritorijų vertybėmis, esama infrastruktūra, probleminiais aspektais, valdymo ypatumais.

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS