• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Darbai

Pajūrio juostos tvarkymo 2014–2020 m. programos įgyvendinimo įvertinimas ir Pajūrio juostos tvarkymo 2021–2030 m. programos parengimas

2021-03-10 - 2022-10-31 | Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" Nr. 05.3.1-APVA-V-011 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Užsakovas Aplinkos… Skaitykite plačiau »

Nevėžio ir kitų upių ruožų renutūralizavimo projektų parengimas

2020-04-29 - 2021-10-30 | Daugumos Lietuvos upių ekosistemos buvo labai paveiktos XX a. antroje pusėje vykdytos žemių melioracijos ir susijusio upių reguliavimo (tiesinimo, gilinimo). Tai pakeitė upių hidrodinaminius, nešmenų transportavimo ir sedimentacijos procesus, labai sumažino biologinę įvairovę ir apsivalymo galimybes. Kartu su išaugusia tarša… Skaitykite plačiau »

Dumbliai – ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis

2018-08-01 - 2023-07-31 | „Dumbliai – ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis “ (angl. Algae – economy based ecological service of aquatic ecosystems, akronimas AlgaeService for LIFE, Sut. Nr. LIFE17 ENV/LT/000407) finansuojamas Europos Sąjungos Aplinkos ir klimato politikos programos LIFE, Lietuvos Respublikos biudžeto, Lenkijos… Skaitykite plačiau »

Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių atnaujinimas

2013-11-29 - 2015-08-29 | Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimas (projekto Nr. VP3-1.4-AM-01-V-01-004).Užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra. Projektas vykdytas Jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su Viešąja įstaigą „Aplinkos apsaugos politikos centras“.Projekto metu parengti ir atnaujinti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių… Skaitykite plačiau »

Kuršių marių krantų apsaugos ir naudojimo studija

2012-04-04 - 2014-04-05 | Parengta Kuršių marių krantų apsaugos ir naudojimo studija Studijos tikslas - išanalizuoti Kuršių marių teritorijos ir akvatorijos gamtinius, estetinius ir socialinius-ekonominius ypatumus, tausojantį naudojimą skatinančius ir ribojančius veiksnius, pasiūlyti Kuršių marių žemyninių krantų apsaugos ir naudojimo reglamentavimo kryptis ir priemones,… Skaitykite plačiau »

Preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose

2010-07-28 - 2011-01-28 | Preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose. Projekto Nr. 4F10-91/32-10.07-01.Užsakovas - Aplinkos apsaugos agentūra. Projektas vykdytas Jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su UAB "HNIT-BALTIC".Projekto metu atlikti šie darbai: ·         preliminarus potvynių rizikos įvertinimas Nemuno, Ventos,… Skaitykite plačiau »

Šlapžemių įrengimo/atstatymo, siekiant sumažinti organinių ir biogeninių medžiagų patekimą į vandens telkinius, galimybių analizės atlikimas ir šlapžemių įrengimo/atstatymo rekomendacijų parengimas

2008-06-02 - 2009-06-30 | Vykdant šį mokslo tiriamąjį darbą siekiama:1. Atlikti šlapžemių įrengimo/ atstatymo vandensaugos tikslais priemonių taikymo užsienyje bei Lietuvoje praktikos apžvalgą-analizę 2. Įvertinti atskirų šlapžemių įrengimo/ atstatymo priemonių (identifikuotų veikla Nr. 1) tinkamumą skirtingais tipiniais atvejais Lietuvoje 3. Nustatyti šlapžemių įrengimo/ atstatymo efektyvumą biogeninių (azoto… Skaitykite plačiau »

Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir atstatymas parengiant Dovinės baseino integruotą vandentvarkos planą

Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir atstatymas parengiant Dovinės baseino integruotą vandentvarkos planą

2003-09-01 - 2006-05-31 | Pagrindinis tikslas - Paruošti Dovinės upės baseino valdymo ir atstatymo planą, kuris apimtų: Pasiūlymus kaip pagerinti Žuvinto ežero hidrologines ir ekologines sąlygas, kad būtų užtikrinta Natura 2000 buveinių ir rūšių gera apsaugos būklė bei Dovinės upės gera ekologinė būklė; Pasiūlymus… Skaitykite plačiau »

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS